Asistență socială - Primaria Comunei Poiana Jud. Galati

Go to content
Ajutor Social

- Cerere tip (formular .pdf) completată de unul dintre membri familiei care are capacitatea deplină de exerciţiu a drepturilor civile;
- Acte doveditoare privind componenta familiei (original şi xerocopii);
- Buletin identitate/Carte de identitate/Carte de identitate provizorie;
- Certificat de naştere pentru persoanele în vârstă de până la 14 ani.

*Acte doveditoare privind veniturile:
- Salariul şi alte drepturi salariale;
- Pensii;
- Alte drepturi de asigurări sociale;
- Indemnizaţii cu caracter permanent;
- Burse;
- Acte doveditoare privind veniturile nete anuale realizate din: vânzarea/utilizarea terenurilor, clădirilor, spaţiilor locative sau altor bunuri mobile şi imobile, altele decât locuinţa minimă şi bunurile necesare nevoilor familiale.
*Alte surse de venit obţinute din:
- Creanţe legale, convenţii civile de întreţinere aflate în executare, alte surse;
- Adeverinţă eliberata de Agenţia Judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă care să ateste faptul că persoanele apte de muncă care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi desfăşurate, potrivit legii, ca membru asociat sau persoană autorizată să desfăşoare o activitate independentă sunt luate în evidenţă pentru încadrarea în muncă, nu au refuzat nejustificat un loc de muncă, nu au refuzat nejustificat participarea la un program de pregătire profesională;
- Adeverinţă de la Administraţia Finanţelor Publice;
- Adeverinţă Direcţia de Taxe şi Impozite.

Baza legală: Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările ulterioare
Termen maxim de soluţionare: 30 de zile de la data primirii cererii
Costuri care trebuie achitate de solicitant: -

Copyright © 2017 Primăria Comunei Poiana
Back to content