Economia - Primaria Comunei Poiana Jud. Galati

Go to content
  ACTIVITĂŢI ECONOMICE

   Comuna Poiana face parte din rândul comunelor cu activităţi preponderent agricole, terenul agricol având o pondere de 54,43 % din fondul funciar al comunei.
Agricultura
   Fondul funciar agricol este important din punct de vedere al calităţii naturale a solului (cernoziomuri formate mai ales pe depozite loessoide, cu o fertilitate relativ ridicată) şi din cel al lucrărilor de îmbunătăţiri funciare executate.

   Clasa de pretabilitate la arabil pune în evidenţă predominanţa terenurilor cu limitării reduse în cazul utilizării ca arabil. Pe teritoriul comunei Poiana se delimitează mai multe zone cu limitări moderate ale terenurilor în cazul utilizării lor ca arabil (localizate în partea de vest a satului Poiana şi în partea de nord a satului Vişina).
   Pentru creşterea potenţialului productiv al terenurilor au fost realizate lucrări de combatere a eroziunii solului (înainte de 1998) pe întreaga suprafaţă agricolă. Insuficienţa resurselor financiare pentru întreţinerea lucrărilor realizate a condus la instalarea unui proces de degradare a acestora.
   Un alt factor de suport al dezvoltării economice a comunei Poiana îl constituie pădurea, cu o suprafaţă de 1.003,88 ha, respectiv 28,43% din suprafaţa teritoriului administrativ. Funcţia principală a pădurii este de protecţie, ceea ce îi limitează rolul economic pentru structurile potenţiale ale localităţii. Conform bilanţului teritorial din terenul agricol (-54,43% din suprafaţa totală a comunei), 40,12% este arabil, propice culturilor de cereale (porumb, grâu şi secară), a plantelor tehnice (floarea soarelui, cartoful) şi a legumelor. Datele furnizate de către Primăria comunei Poiana privind situaţia suprafeţelor cultivate precum şi producţiile obţinute sunt prezentate în continuare:


  Analiza valorilor din tabelul anterior relevă, că pe lângă culturile de bază grâu, secară şi porumb, se cultivă plante tehnice precum floarea soarelui şi cartoful, care ocupă un loc important în suprafaţa cultivată a comunei.
   O analiză a productiilor medii la principalele culturi agricole ale comunei Poiana, faţă de întregul judeţ, în anul 2003, este prezentată în tabelul următor:


  Se observă că în general producţiile agricole (dominante pe teritoriul agricol al comunei Poiana), mai puţin pentru legume, sunt mult mai mari decât cele ale judeţului, ceea ce confirmă valoarea agricolă a solurilor comunei.

   Producţia animalieră

   Activitatea de creştere a animalelor şi de producţie zootehnică, inclusiv modul de asigurare a autoconsumului cu aceste produse o vom prezenta în tabelul următor, conform datelor de la Primăria comunei Poiana:

  Efectivele de animale existente în comună în 2003 se regăsesc în mare parte în gospodăriile populaţiei.
   Indicatorul analizat pentru bovine, ovine şi caprine, porcine atinge valori sub media pe judeţ (la ovine şi caprine) dar şi cu mult peste, aceeaşi situaţie întâlninduise şi la valorile obţinute pe ţară.
   Creşterea animalelor în comună, se face în cea mai mare parte în gospodăriile cetăţenilor pentru consumul propriu şi nu comercializare pe scară largă, doar o mică parte a efectivelor de animale sunt crescute şi carnea rezultată este comercializată prin intermediul societăţilor de profil.

   Activităţile specifice agriculturii - servicii mecanizate - se desfăşoară în cadrul unor asociaţii agricole şi familiale şi a secţiei de mecanizare a S.C. Agromec.
  Serviciilecătre populaţie sunt axate pe activităţi comerciale, de producere şi desfacere a produselor alimentare şi nealimentare în magazinele (societăţi comerciale şi asociaţii familiale) şi piaţa din comună. În comună se prestează activităţi de transport, depozitare, poştă, comunicaţii.

   Industria şi agricultura

   Principalele unităţi de producţie, depozitare şi deservire cu profil agricol ale comunei sunt relativ slab reprezentate pe teritoriul comunei şi anume: staţia de mecanizare a Agromec-ului, două mori şi magazinul Consumcoop.
   Multe din locaţiile fostului CAP şi a sectorului zootehnic deţinătoare de mari suprafeţe de teren sunt în prezent încă nefolosite şi pot fi reorientate.
Copyright © 2017 Primăria Comunei Poiana
Back to content