Cadrul demografic - Primaria Comunei Poiana Jud. Galati

Go to content
  
Ocrotirea sănătăţii

    Starea de sănătate a populaţiei comunei Poiana este monitorizată în cadrul unui dispensar comunal (Poiana), unde îşi desfăşoară activitatea un medic generalist.

   POPULAŢIA
  ELEMENTE DEMOGRAFICE ŞI SOCIALE
   Urmare a recensământului populaţiei şi al locuinţelor din martie 2002, conform Anuarului Statistic (ediţia 2002) populaţia comunei Poiana era de 1.898 locuitori, din care 938 bărbaţi (49,42 %) şi 960 femei (50,58 %), toţi locuitorii fiind de naţionalitate română.
   Raportul de masculinitate (număr de bărbaţi la 100 femei) arată că în comuna studiată sunt 97,7 bărbaţi la 100 femei, raport superior faţă de media pe ţară (95,5/100).
   De altfel, judeţul Galaţi se caracterizează printr-o populaţie feminină uşor mai numeroasă (50,5°/o) faţă de populaţia masculină (49,5°/o).
   Conform evidenţelor statistice, evoluţia numerică a populaţiei pe comună a fost următoarea:


  În perioada 1992-2004 comuna Nicoreşti s-a situat în categoria unităţilor administrativ-teritoriale care au avut o uşoară scădere a populaţiei. Acest fapt se poate observa şi din tabelul anterior pentru comuna Poiana. Mişcarea naturală a populaţiei în perioada 2001-2003 a înregistrat următoarele valori:   Conform datelor structura populaţiei pe grupe de vârstă, pentru cei 1.898 locuitori, în anul 2003 este următoarea:   Deşi datele furnizate relevă situaţia din 2003, se poate aprecia că structura populaţiei pe grupe de vârstă se păstrează şi în prezent deoarece populaţia în teritoriu era răspândită uniform.
   Structura populaţiei pe vârste arată:
  • ponderea populaţiei tinere (0 -14 are o tendinţă de scădere;
  • populaţia în vârstă de muncă era mult sub media pe județ;
  • populaţia vârstnică faţă de cea din judeţ este extrem de numeroasă.
   Structurile demografice s-au deteriorat, ceea ce are consecinţe negative asupra vitalităţii şi viabilităţii comunităţii locale. Piramida vârstelor evidenţiază o populaţie regresivă, consecinţă directă a unui proces de îmbătrânire demografică care s-a accentuat în ultimii ani. În ansamblu, populaţia comunei are un grad de îmbătrânire uşor ridicat în comparaţie cu nivelul mediu al populaţiei rurale din judeţul Galaţi.
 
  Resursele de muncă şi populaţia ocupată

   Recensământul populaţiei şi al locuinţelor din martie 2002, a stabilit că populaţia declarată activă era de 600 persoane, din care populaţia activă ocupată era de 564 persoane.
   Rata brută de activitate rezultată era de 31,63 %, iar cea netă de 29,73 %. Conform datelor din anul 2002, structura populaţiei active şi inactive pe total comună se prezenta după cum urmează:   La nivelul anului 2002, 36 de persoane erau în căutarea unui alt loc de muncă sau a primului loc de muncă, proporţia acestora fiind de 6 % din populaţia activă, cifră care este în echilibru, dacă se compară numărul celor care au vârsta la care pot munci, cu numărul celor care se vor pensiona.
   Conform datelor furnizate de primăria comunei Poiana, majoritatea locuitorilor comunei sunt ocupaţi în agricultură.
    La nivelul comunei nu există oferte de muncă remunerate în afara celor bugetare. Populaţia activă încadrată sub diferite forme nu depăşeşte 10% din numărul total de locuitori ai comunei.
   Creşterea rapidă a numărului de pensionari, a persoanelor comunei, reducerea proporţiei populaţiei şcolare se concretizează prin tendinţa de creştere a gradului de dependenţă economică a populaţiei inactive.
   
  Locuinţe - gospodării

   La recensământul populaţiei şi locuinţelor din martie 2002 fondul de locuinţe din comună era de 812 clădiri cu un număr de 817 locuinţe, însumând 2.141 camere, cu o suprafaţă locuibilă de 25.959 mp. Structura locuinţelor pe forme de proprietate  şi locuinţe ocupate este următoarea:


  Faţă de 1992, se remarcă o creştere a numărului de locuinţe, când în comună existau numai 815 locuinţe, având 2.130 camere de locuit, cu o suprafaţă locuibilă de 22.961 mp.
   Principalii indicatori de locuire rezuitaţi pentru anul 2002, comparativ cu anii 1992 şi media pe judeţ (în rural) sunt următorii:      Se observă că în 2002 valorile indicilor de locuire rezultați din analizarea fondului de locuinţe din comună, faţă de mediile pe județ în mediul rural, sunt comparabile.
      Referitor la numărul total de gospodării la nivelul comunei, urmare a recensământului din 2002, Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi, ne-a furnizat următoarele date:

   Pentru grupa de indicatori privind numărul de gospodării în comuna Poiana se înregistrează următoarele valori comparativ cu cele pe judeţ:


  Se poate constata că în comuna Poiana există probleme la nivelul fondului de locuinţe în ceea ce  priveşte numărul, componenţa şi suprafaţa
locuinţelor. Problemele sunt legate şi de lipsa dotărilor şi echipării locuinţelor.

   Concluzii

   Comuna Poiana dispune de un potenţial uman relativ scăzut (1.898 locuitori), în cadrul cărui activităţile agricole constituie principala sursă de venituri şi ocupare a resurselor de muncă. Declinul volumului de activităţi în ramurile de bază are consecinţe negative asupra folosirii resurselor de muncă, asupra vieţii populaţiei şi a asigurării resurselor financiare necesare realizării unor programe de modernizare a localităţii.
   Într-o localitate în care nu sunt satisfăcute posibilităţile de ocupare a potenţialului de forţă de muncă, deplasările pentru exercitarea activităţii în afara localităţilor respective, sunt numeroase. Acest fapt determină fenomenul de navetism.

Copyright © 2017 Primăria Comunei Poiana
Back to content