Obiective și realizări - Primaria Comunei Poiana Jud. Galati

Go to content
PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A COMUNEI, INIŢIAT ŞI APROBAT DE CONSILIUL LOCAL

  Politicile de dezvoltare trebuie să aibă ca obiective: întărirea bazei
economice, creşterea competitivităţii pe piaţa forţei de muncă (mai ales pentru grupurile dezavantajate), şi îmbunătăţirea condiţiilor de locuit
şi de mediu.
  Atingerea sau abordarea izolată, punctuală a celor trei obiective
enunţate mai sus nu este suficientă pentru obţinerea de soluţii permanente sau pe termen lung, şi, în acelaşi timp, mici victorii în atingerea izolată a unuia din obiective pot fi uşor umbrite de consecinţele neatingerii celorlalte, manifestate în degradarea circumstanţelor referitoare le acestea.
  Urmare a discuţiilor cu Primăria şi Consiliul Local al comunei Poiana, s-au stabilit amplasamentele obiectivelor prevăzute a fi realizate în perioada imediată şi direcţiile de dezvoltare ale comunei, în condiţiile respectării dreptului de proprietate şi al interesului public. Propunerile ce se avansează vor trebui să coreleze, de asemenea, potenţialul economic şi uman cu aspiraţile de ordin social şi cultural ale populaţiei. Odată stabilite direcţiile de dezvoltare în perspectivă ale comunei Poiana, lucrarea (P.U.G. comuna Poiana) va da răspuns tuturor problemelor cu care se confruntă Consiliul Local, în special determinarea categoriilor de intervenţii, permisiuni şi restricţii, necesităţi de primă etapă.
  
 EDIŢII ANTERIOARE ALE P.U.G., MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI

  Urmare a împărţirii teritoriului administrativ al comunei Nicoreşti prin înfiinţarea comunei Poiana, s-a considerat necesară realizarea unui Plan Urbanistic General care va da răspuns tuturor problemelor cu care se confruntă Consiliul Local al comunei Poiana. Odată elaborat, avizat şi aprobat, Planul Urbanistic General devine principalul instrument în dezvoltarea comunei şi va fi utilizat la:
> Promovarea tuturor investiţiilor din fonduri publice, pentru dezvoltarea infrastructurii şi a instituţiilor publice,
> Emiterea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire în toate domeniile,
> Respingerea solicitărilor de construire, neconforme cu prevederile P.U.G.,
> Rezolvarea litigiilor care pot apărea între Consiliul Local şi persoane fizice sau juridice, litigii între persoane fizice sau oricare alte situaţii.
SURSE DOCUMENTARE
Prezentul Plan Urbanistic General (prescurtat în lucrare P.U.G.), s-a elaborat în conformitate cu:
>  Legea nr. 50/1991, privind autorizarea construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor,
>  O.U.G. nr. 22/2004 pentru modificarea şi completarea Legii 50/1991,
>  H.G.R. nr. 525/1996, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată, completată şi republicată în 2002,
>  Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,
>  Legea 215/2001 administraţiei publice locale,
>  Legea 137/1995 privind protecţia mediului,
>  O.U.G nr. 91/2002 pentru modificarea şi completarea Legii protecţiei mediului nr. 137/1995,
>  Legea nr. 351/24.07.2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional secţiunea a Reţeaua de localităţi,
>  Legea nr. 84 din 2004 pentru înfiinţarea comunei Poiana prin reorganizarea comunei Nicoreşti, judeţul Galaţi,
>  Alte acte legislative şi normative apărute, cu implicaţii directe asupra domeniului urbanismului.

  LISTA STUDIILOR ŞI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR P.U.G. ŞI DATE STATISTICE

  În scopul întocmirii prezentei lucrări au fost cercetate o serie de surse documentare, referitoare la stadiul actual de dezvoltare al comunei Poiana şi propuneri de perspectivă:
 • Planul de amenajare al Teritoriului Naţional (P.A.T.N.), elaborat de URBANPROIECT între 1994-1997:
 • Secţiunea I - Căi de comunicaţie - aprobat prin Legea nr. 71/29 iulie 1996
 • Secţiunea II - Apa - aprobat prin Legea nr. 171/24 noiembrie 1997
 • Secţiunea III -Zone naturale şi construite protejate - aprobat prin Legea nr. 5/12 aprilie 2000
 • Secţiunea IV - Reţeaua de localităţi - aprobat prin Legea nr.  351/24 iulie 2001.
 • Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean (P.A.T.J.) Galaţi;
 • Suportul topografic al lucrării reambulat, scara 1: 5.000;
 • Studiul geotehnic;
 • Proiecte privind dezvoltarea infrastructurii edilitare în zonă, pentru comuna Poiana;
 • Date statistice de la Comisia Naţională pentru Statistică,
 • Direcţia Judeţeană pentru statistică, şi Anuarele statistice;
 • Date cadastrale, privind modul de folosinţă al terenurilor din intravilan şi extravilan obţinute de la Primăria Poiana;
 • Alte proiecte, date de analiză şi opţiuni de la Consiliul Local al comunei Poiana.

  NECESITĂŢI ȘI OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI

 • Pentru dezvoltarea urbanistică şi ridicarea calităţii vieţii populaţiei din comuna Poiana se desprind următoarele cerinţe principale:
 • Concentrarea dotărilor cu servicii publice ale comunei în zone restrânse;
 • Utilizarea eficientă a terenurilor destinate pentru locuinţe;
 • Retehnologizarea şi diversificarea locurilor de muncă;
 • Amenajarea zonelor verzi, a unor spaţii verzi de protecţie;
 • Realizarea unei reţele de canalizare şi a unei staţii de tratare a apelor uzate; Realizarea alimentării cu gaze prin întocmirea prealabilă a unui studiu de specialitate;
 • Modernizarea platformelor de depozitare controlată a deşeurilor pe principii ecologice; Consolidarea şi plantarea terenurilor în pantă şi amenajarea în continuare a pâraielor;

  STUDII DE FUNDAMENTARE

  La nivelul comunei Poiana s-a considerat necesar fundamentarea reglementărilor pe baza următoarelor studii şi proiecte:
 1. Reambularea topograñcă a zonelor intravilanului, purtătoare în principal de curţi-construcţii, considerând că situaţia reală din teren - este o  bună bază de pornire.
 2. Studiul geotehnic pe baza căruia s-au determinat construibilitatea terenurilor şi condiţiile de fundare pentru construcţii.
 3. Planurile de amenajare a teritoriului la nivel naţional (P.A.T.N.) cu cele 5 secţiuni: Secţiunea I - Căi de comunicaţie; Secţiunea II- Apa; Secţiunea III - Zone protejate; Secţiunea IV - Reţeaua de localităţi; Secţiunea V - Zone de risc natural şi Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţului Galaţi (P.A.T.J.), cu un conţinut important de date şi prevederi, cu implicaţii directe asupra amenajării teritoriului comunei şi dezvoltării urbanistice a localităţilor care o compun.
 4. Studii privind problematica complexă a spaţiului rural, în cadrul cărora au fost evidenţiate, la nivelul judeţului, zonele cu probleme deosebite.
 5. Proiecte iniţiate de autorităţile publice locale privind dezvoltarea infrastructurii edilitare a comunei.

  EVOLUŢIE POSIBILĂ, PRIORITĂŢI

  La relansarea dezvoltării comunei Poiana pot contribui următorii factori:
 • Situarea comunei într-un spaţiu agricol cu o valoare economică importantă. Agricultura va continua să asigure un număr important de locuri de muncă.
 • Prelucrarea produselor agricole, vegetale şi animale, poate fi o activitate creatoare de locuri de muncă. susţinerea structurii de mică industrie va putea valorifica produsele locale, asigurând şi servicii cu caracter industrial pentru populaţie.
 • Existenţa pe teritoriul comunei a unor unităţi economice (teren + clădiri) poate avea drept rezultat reutilizarea/rentabilizarea spaţiilor respective, atât de către întreprinzători particulari, cât şi cu sprijinul colectivităţii locale.
 • Creşterea numărului populaţiei se poate face prin asigurarea de locuri de muncă atractive.

  Prioritățile în cadrul dezvoltării urbanistice a comunei decurg din necesităţile imediate semnalate la capitolul 2.12.Realizarea acestor deziderate se va putea face numai în funcţie de fondurile de care va dispune comuna - fonduri proprii, alocate de la bugetul de stat sau fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene. Ordinea acestor priorităţi se va stabili şi va fi coordonată de către Consiliul Local al comunei.
  Obiectivele de utilitate publică - extinderea alimentării cu apă, realizarea reţelei de canalizare, alimentarea cu gaze, modernizarea drumurilor, rezolvarea intersecţiilor (mai ales a celei din centrul localităţii), reabilitarea podeţelor, instituirea unor zone verzi (parc, perdele de protecţie, amenajări peisagere), instituţii publice etc. vor fi fundamentate pe baza P.U.G., prin documentaţiile înaintate în vederea obţinerii de fonduri de la bugetul statului.

  OPTIMIZAREA RELAŢIILOR ÎN TERITORIU

  În perspectivă, pe teritoriul comunei nu sunt prevăzute lucrări importante de comunicaţie, care să influenţeze relaţiile în teritoriu ale acesteia.

 DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR

  Perspectiva evoluţiei viitoare a activităţii economico-sociale are la bază o serie de elemente, care se determină şi se condiţionează reciproc. Ele sunt de natură economică, socială, demografică, ecologică şi, nu în ultimul rând cele care ţin de tradiţie, mentalităţi şi reflexe inerţiale.
  Dezvoltarea viitoare a bazei economice, se va axa şi în continuare pe agricultură - în principal (viticultură, cultura cerealelor, zootehnie) prin realizarea unei exploatări eficiente şi moderne a terenurilor agricole şi pe industrie - în secundar.
  În acest sens se impune:
 • Ameliorarea calităţii solurilor prin întreţinerea lucrărilor de irigaţii - desecări şi îndeosebi a celor de combatere a eroziunii; realizarea acestor lucrări poate conduce la crearea de noi locuri de muncă, domeniu deficitar în comună;
 • Îmbunătăţirea performanţelor din agricultură prin creşterea gradului de mecanizare şi organizarea eficientă a activităţii de service pentru utilajele agricole;
  Baza economică a comunei ar putea fi completată cu activităţi de mică industrie, de prelucrare, semiprocesare sau depozitare a produselor agricole, ateliere meşteşugăreşti.
Și în domeniul serviciilor, numărul actual al locurilor de muncă ar putea fi suplimentat prin extinderea unor servicii legate de activitatea agricolă, sau pentru deservirea populaţiei în domeniul social-cultural; comercial, întreţinere şi reparare a bunurilor casnice.
   În ideea promovării activităţilor de mică industrie şi a încurajării micilor întreprinzători în domeniul activităţilor economice se poate observa un reviriment, propunem în acest sens încurajarea în viitor a acestora, îndrumarea şi canalizarea spre genul de activităţi care ar putea aduce comunei beneficii. Sediile şi terenurile fermelor neutilizate în prezent pot deveni interesante pentru doritori, aceştia trebuind să ţină cont de recomandările administraţiei locale, care este obligată să identifice toate aspectele din care să se poată obţine profit atât pentru o parte cât şi pentru cealaltă.
  Realizarea acestor obiective ar putea stopa într-o măsură considerabilă migrarea tineretului din comună şi în general, creşterea gradului de atractivitate a localităţii.
  Un alt domeniu economic potenţial de dezvoltare în cadrul comunei îl constituie silvicultura, având ca obiecte mai importante întreţinerea şi conservarea vegetaţiei forestiere, valoriñcarea produselor accesorii ale pădurii, împădurirea suprafeţelor cu limitări severe pentru arabil, puternic expuse proceselor de eroziune.

  EVOLUŢIA POPULAŢIEI

  În ceea ce priveşte evoluţia populaţiei, prin propunerile din P.A.T.J. Galaţi, un rol important revine politicilor publice care să susţină printr-un program dinamic, implementarea unor investiţii publice în localitate având în vedere rolul şi funcţiunile intercomunale prevăzute pentru Poiana, realizându-se astfel şi o demografie armonioasă.
  Analiza structurii pe vîrste a populaţiei indică o slăbire a potenţialului de creştere naturală a populaţiei.
  Capacitatea de absorbţie a pieţei de muncă locală predominant agricolă deocamdată nu este pe măsura cererii de locuri de muncă, astfel că se va menţine în continuare migraţia.
  Strategia privind evoluţia populaţiei promovată în cadrul P.A.T.N. are ca opţiuni mai importante:
 • Stoparea tendinţei de degradare a factorilor demografici în vederea stabilizării evoluţiei populaţiei în următorii 5 ani şi a înregistrării unei creşteri a numărului de locuitori în perspectivă;
 • Îmbunătăţirea echilibrului demografic între diferite zone şi categorii de localităţi, prin creşterea numărului de oraşe şi promovarea unor „centre de dezvoltare de importanţă zonală", în scopul opririi tendinţei de depopulare a localităţilor;
   Evoluţia populaţiei şi a ratei de ocupare a acesteia trebuie să conducă la reducerea semnificativă a numărului de şomeri.
   Pentru următorii câţiva ani putem aprecia o stabilizare relativă a numărului de locuitori în jurul valorii de 2.000 locuitori.

ORGANIZAREA CIRCULAŢIEI

Urmărindu-se eliminarea în cât mai mare măsură a disfuncţionalităţilor şi asigurarea desfăşurării traficului rutier în condiţii de siguranţă, fluenţă şi confort se prevăd următoarele:
> Modernizarea drumului comunal Dc 73 prin asfaltarea lui pe ultimii 4 km şi reclasarea în drum judeţean;
> Modernizarea prin pietruire a drumului Dc 72 şi asfaltarea lui în intravilanul localităţii Poiana;
> Lărgirea parţii carosabile a drumurilor comunale Dc 73 şi Dc 72 în interiorul intravilanelor la 5,5 m parte carosabilă, 7 m. platforma drumului, trotuar, şanturi dalate, 9 podeţe, refugii auto în zone de interes public. În perspectiva autostrăzii Focşani-Albiţa, modernizarea Dc 73 va asigura o legatură uşoară a comunei Poiana la autostradă;
> Modernizarea cu îmbrăminte din macadam penetrat a trei străzi secundare în intravilanul satului Poiana (4 m. parte carosabilă şi platforme de încrucişare din 200 în 200 m.) şi a doua străzi secundare în intravilanul satului Vişina;
> Lucrări de protecţie contra eroziunii pe văile Valea Rea, Râpa Roşie, refacere baraj, stăvilare, şanţuri şi corectarea pantelor accentuate. Circulaţia se va desfăşura în continuare, pe traseele existente. Aceasta implică unele restricţii prevăzute în cadrul Regulamentului Local de Urbanism.

  INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ. BILANŢ TERITORIAL

  În actualul teritoriu intravilan, există rezerve de teren, utilizat în acest moment ca teren agricol, care însă îşi vor putea schimba destinaţia. În cazul în care va fi necesar ca şi aceste zone să fie ocupate cu construcţii,ele vor beneficia de studii zonale şi de detaliu. Parcelele actuale sunt în cea mai mare parte de forme şi suprafeţe diferite, adaptate pantelor de pe versanţi.
  Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în comună, prezintă următoarele folosinţe:


  În funcţie de mărimea şi complexitatea zonelor, teritoriul împărţit în unităţi teritoriale de referinţă (U.T.R.). Această modalitate permite ca indicii şi alte prescripţii obligatorii din Regulamentul aferent' Planului Urbanistic General, să fie recunoscute în piesele desenate.
   Terenurile pe care se doreşte realizarea unor activităţi necesare populaţiei, se regăsesc în comună.
   Mutaţii în folosinţa terenurilor se vor produce în zona de gospodărie comunală pe de o parte şi zona echipării edilitare, pe de altă parte. O serie de terenuri ocupate de fostele ferme, astăzi nefuncţionale, deţin suprafeţe importante de teren şi construcţii specifice. Aceste suprafeţe vor putea fi retehnologizate, sau li se va putea schimba destinaţia, prin trecerea acestora în sfera serviciilor.

  MĂSURI ÎN ZONELE CU RISCURI NATURALE

  Relieful cu pante pronunţate ale zonei şi prezenţa pământurilor loessoide, fac ca acesta să se erodeze, iar particulele de pământ să fie antrenate uşor de către apele de precipitaţii.
  În acest scop se vor executa şanţuri de gardă şi de descărcare a apelor pluviale protejate cu dale de beton sau pereuri de piatră, iar în lungul şanţurilor se vor prevedea trepte de atenuare a vitezei de curgere a apei.
  În zonele de pantă mare şi datorită existenţei pământurilor loessoide prăfoase şi nisipoase, s-au creat ravene şi desprinderi de teren. În aceste locuri nu se vor amplasa construcţii noi, şi-n cazul în care se vor executa, acestea vor fi amplasate abia după efectuarea de lucrări de oprire a acţiunii de eroziune, prin măsuri specifice acestor categorii de lucrări.

  DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

1. Gospodărirea apelor
  În condiţiile prezentate anterior în capitolele referitoare la situaţia existentă şi disfuncţionalităţi, sunt necesare următoarele măsuri de asigurare a protecţiei surselor de apă împotriva poluării, degradării şi epurării lor:
 • evitarea deversării în râuri şi pârâuri a apelor uzate menajere, fără a fi epurate în prealabil în staţia de epurare, menţinându-se astfel o calitate corespunzătoare a cursurilor de apă;
 • evitarea poluării pânzei de apă freatică utilizată pentru alimentări cu apă, prin executarea  şi exploatarea corectă a foselor septice până la introducerea sistemului centralizat de canalizare a apelor uzate;
 • realizarea şanturilor de gardă şi a celor de descărcare a apelor de ploaie.
 • plantarea de arbori pe versanţi.
 • executarea de lucrări de regularizare a văilor cursurilor de apă care străbat teritoriul comunei.
2. Alimentarea cu apă
  Sistemul de alimentare cu apă pentru cele două localităţi ale comunei (Poiana şi Vişina) a fost dimensionat pentru o populaţie prevăzută în anul 2020.
  Debitele şi capacitatea rezervoarelor au fost estimate conform breviarului de calcul:
  Date generale
  Pentru determinarea cantităţilor de alimentare cu apă potabilă a populaţiei satelor Poiana şi Vişina comuna Poiana, precum şi a debitului de dimensionare a sistemului de alimentare cu apă, în regim de funcţionare continuu, s-au respectat prevederile SR1343/1-95, STAS 1478-90, P 66/2001.
  Calculul debitelor caracteristice de apă potabilă s-a efectuat având în vedere numărul actual total de locuitori. Necesarul de apă s-a determinat pentru următoarele categorii de folosinţe:

a. Nevoi gospodăreşti:
90%- alimentaţi din cişmele amplasate în curte;
10%- alimentaţi din cişmele amplasate pe străzi.
b. Nevoi publice:
- stropit spaţii verzi;
- spălat străzi.
c. Instituţii publice
d. Animale: taurine, cabaline, porcine.
Calculul debitelor
Date de calcul: (preconizare până în anul 2020)
număr locuitori N loc = 2.220
-90% - alimentaţi din cişmele amplasate în curte N loc: 1.998 qsc=80l/om/zi Kzic=1,25
-10°/o alimentaţi din cişmele amplasate pe străzi N loc:=222 qss=50 l/om/zi Kzis=1,3
- număr de animale:
- taurine =299 capete Kziv = 1,25 qs=60 l/cap/zi
- cabaline= 253 capete Kzic = 1,3 qs=50 l/cap/zi
- porcine =989 capete Kzip = 1,2 qs=30 l/cap/zi

Conform P66/2001 debitul de calcul Qc=Kzi(KogxQorar-med-g+ KoaxQorar-med-a) mc/h.

  Canalizarea şi epurarea apelor menajere

 Canalizarea apelor uzate menajere se va realiza în funcţie de configuraţia terenului.
  Pentru preluarea apelor uzate menajere se propune o reţea de canalizare care va dirija apele printr-un colector principal având diametre cuprinse între Dn 200 - 400 mm, într-o staţie de tratare ape uzate (staţie epurare) şi deversarea acestora în emisar.
 Staţia de tratare se va amplasa, la minim 300 m distanţă de ultima clădire existentă. Pe masură ce se vor realiza instalaţiile interioare, acestea se vor racorda prin intermediul colectoarelor de serviciu, gravitaţional, în funcţie de configuraţia terenului, la colectoarele principale realizate anterior. Dupa tratare, apele vor fi deversate în emisar.
  Evacuarea apelor pluviale din zonele locuite se va face prin şanţurile de pe marginea drumurilor, care vor fi reamenajate sau prevăzute acolo unde lipsesc, astfel încât să asigure scurgerea continuă a apelor pluviale în văile invecinate.
  Reţeaua de canalizare se va realiza în primul rând pe stăzile principale ale localităţii şi se va extinde în zonele propuse pentru amenajare şi dezvoltare.
 
  Alimentarea cu energie electrică

  În următorii ani în comuna Poiana se vor construi locuinţe, instituţii și servicii publice, unităţi economice etc., în cadrul suprafeţelor existente. O componentă deosebită în distribuţia energiei electrice către consumatori (casnici, din sfera serviciilor şi a celor din sfera politico-socială) o reprezintă siguranţa în funcţionare.
  Reţeaua de distribuţie rurală, aflată în gestiunea S.C. FDFEE ELECTRICA MUNTENIA NORD S.A.- SDFEE Galaţi, aferentă Comunei Poiana, înglobează:
 • Axele de 20 kV;
 • Derivaţiile LEA 20 kV din axele aferente;
 • Posturile de transformare de 20 / 0,4 kV.

  REGLEMENTĂRI URBANISTICE

 prin Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.), urmărindu-se:
:> Considerarea comunei ca un tot unitar, reglementările prevăzute aplicându-se la întregul teritoriu administrativ al acesteia, atât în intravilan cât şi în extravilan.
:> Enunţarea reglementărilor pentru localitate.
:> Înscrierea prevederilor din documentaţiile de urbanism şi de investiţii elaborate anterior şi aprobate în prevederile P.U.G., acestea din urmă având menirea de a alătura problemele punctuale şi sectoriale într-o viziune generală şi unitară.
:> Coroborarea prevederilor din P.U.G. cu cele din actele legislative şi normative specifice domeniului sau cu cele din actele legislative şi normative complementare domeniului.
:> Zonificarea funcţională a teritoriului, prin stabilirea tipurilor de zone şi subzone, în raport cu funcţiunea dominantă şi funcţiunile complementare.
:> Modul de utilizare a terenurilor, prin încadrare în diversele categorii (necondiţionat, permis cu condiţii, interdicţie temporară, interdicţie definitivă).
:> Enunţarea regulilor de bază privind modul de ocupare a terenurilor (păstrarea integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului cu valoare istorică natural şi construit; siguranţa construcţiilor şi apărarea interesului public; amplasări şi retrageri minime obligatorii; asigurarea acceselor obligatorii; echiparea edilitară; forma şi dimensiunile terenului; înălţimea construcţiilor; amplasarea spaţiilor verzi).
:> Prevederi specifice la nivelul zonelor şi subzonelor funcţionale, având ca suport unităţile teritoriale de referinţă (U.T.R.-uri).
:> Enunţarea obiectivelor de utilitate publică necesar să se realizeze pe teritoriul comunei.

Pe baza celor de mai sus, în cadrul P.U.G.-ului  au fost menţionate următoarele reglementări:
=> La nivelul teritoriului administrativ au fost menţionate toate trupurile intravilanului, la trupul de bază adăugându-se trupurile izolate în teritoriu, inclusiv trupurile ce includ puţuri de apă, platforme depozitare deşeuri menajere.
=> Menţinerea suprafeţei cuprinsă în intravilan, presupune luare de decizii mature şi responsabile Ia analizarea viitoarelor solicitărilor de autorizare a construcţiilor.
=>Dezvoltarea infrastructurii edilitare a comunei, începând sistemul de canalizare, a alimentării cu gaz metan, etc.
=>Stabilirea zonelor de protecţie faţă de puţurile de apă, platformele de depozitare a deşeurilor menajere, liniile electrice de înaltă tensiune. Stabilirea traseului exact şi suprafaţa aferente Valului lui Atanaric.

   OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

   Terenurile amplasate în intravilanul sau extravilanul comunei Poiana pot fi dobândite şi înstrăinate prin oricare din modurile stabilite de lege, prin moştenire, donaţii, cumpărare, concesionare, şi prin acte autentificate.
   Cel mai important lucru pentru dezvoltarea unei localităţi este realizarea obiectivelor care să servească tuturor locuitorilor comunităţii respective. Pentru asigurarea condiţiilor de realizare a obiectivelor de utilitate publică propuse, sunt necesare următoarele elemente de bază: O
 1. Rezervarea terenurilor pentru obiective,
 2. Identificarea tipurilor de proprietate asupra terenurilor,
 3. O Stabilirea circulaţiei terenurilor, în funcţie de necesităţile de realizare a obiectivelor.

Copyright © 2017 Primăria Comunei Poiana
Back to content