Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani - Primaria Comunei Poiana Jud. Galati

Go to content
Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

DOCUMENTE NECESARE:
• cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentant legal - cerere (format .pdf);

• certificatul de naştere, original şi copie;
• actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;
• documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
• certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divortaţi, original şi copie;
• chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate - 7 lei;

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul sau legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţa socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.

Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat, prin hotărâre judecătorească, unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.

Declaraţia prevăzută poate fi dată la ghişeu, în prezenta personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv.

NOTĂ:

• Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghișeele serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site.
• În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeași foaie (față și verso).
• Formularele-tip utilizate de serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor se completează olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepţia rubricii destinate semnăturii, care trebuie completată numai olograf de către solicitantul actului de identitate.
• Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cartile de identitate se elibereaza titularilor. In situatia în care solicitantul nu se afla în tara, mandatarul va prezenta procura pe care se afla aplicata fotografia titularului, autentificata de misiunea diplomatica sau oficiul consular de cariera al României din statul în care se afla solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar sa se regaseasca referirea expresa la obiectul mandatului.
• Cetatenii români aflati în strainatate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreuna cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.
• Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetateniei si a domiciliului, necesare eliberarii actului de identitate, se prezinta în original si copie.

Copyright © 2017 Primăria Comunei Poiana
Back to content