In atenţia cetăţenilor care se adresează serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor - Primaria Comunei Poiana Jud. Galati

Go to content
În atenţia cetăţenilor care se adresează serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor

• Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghişeele serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe site-ul Primăriei mun. Piatra Neamţ;
• În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeaşi foaie (faţă şi verso).
• Formularele-tip utilizate de serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor se completează olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepţia rubricii destinate semnăturii, care trebuie completată numai olograf de către solicitantul actului de identitate.
• Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se elibereaza titularilor. In situatia în care solicitantul actului de identitate se află temporar în străinătate depunerea cererii sau, după caz, înmânarea actului de identitate se poate face şi pe bază de procură specială obţinută de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv. Procura trebuie să aibă aplicată fotografia solicitantului şi să fie certificată cu timbrul sec al misiunii diplomatice sau oficiului consular respectiv. La procură se ataşează o fotografie identică cu cea care a fost aplicată pe aceasta. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului, respectiv depunerea cererii pentru eliberarea actului de identitate şi/sau ridicarea actului de identitate. De asemenea se va/vor specifica motivul/toate motivele pentru care se solicită eliberarea unui nou act de identitate.
• Cererile pentru eliberarea primului act de identitate, schimbarea domiciliului din străinătate în România precum şi eliberarea cărţii de identitate provizorii pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România nu se soluţionează pe bază de procură specială.
• Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.
• Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei şi a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original şi copie.

- model procură specială (format .pdf)

Copyright © 2017 Primăria Comunei Poiana
Back to content